Algemene voorwaarden

Erwin Kuiper / KVDM IT Services

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

1.1- Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Erwin Kuiper (ook genaamd KVDM, hierna te lezen als Erwin Kuiper) en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

1.2- Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Erwin Kuiper gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Erwin Kuiper is ontvangen en geaccepteerd.
3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

1.3- Duur en beëindiging

1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Erwin Kuiper heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

1.4- Levertijd

De door Erwin Kuiper opgegeven termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

1.5- Ontoerekenbare tekortkomingen

1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Erwin Kuiper op:

 a) tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
 b) vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.


2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Erwin Kuiper zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Erwin Kuiper behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

1.6- Prijzen

1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Erwin Kuiper. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Erwin Kuiper worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.6 lid 1 voorzien:

 a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
 b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Erwin Kuiper kenbaar zijn gemaakt;
 c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Erwin Kuiper in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Erwin Kuiper weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 d)tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.


3. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
4. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Erwin Kuiper gebruikelijke methoden.
5. Erwin Kuiper is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Erwin Kuiper niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
6. Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
7. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
8. Erwin Kuiper heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

1.7- Betalingsvoorwaarden

1. Facturering vindt eenmaal per maand plaats, tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever.
2. Erwin Kuiper is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Erwin Kuiper bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
3. Facturen dienen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Erwin Kuiper aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Erwin Kuiper zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 250,- exclusief BTW.
4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Erwin Kuiper binnen twee weken na factuurdatum aan Erwin Kuiper schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

1.8- Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op apparatuur en programmatuur ontwikkeld in het kader van deze overeenkomst berusten bij Erwin Kuiper.
2. Erwin Kuiper vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden uit hoofde van octrooirechten of intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever is verplicht bij deze vrijwaring zowel in als buiten rechte te ondersteunen.
3. Erwin Kuiper is niet gehouden tot vrijwaring indien:

 a) de (beweerde) inbreuk het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever aan Erwin Kuiper;
 b) de opdrachtgever de door Erwin Kuiper geleverde zaken op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voorzover aan Erwin Kuiper bekend) waren bestemd, geleverd of ontwikkeld;
 c) in door Erwin Kuiper geleverde zaken door anderen dan Erwin Kuiper wijzigingen zijn aangebracht of deze anderszins zijn bewerkt.

1.9- Geheimhouding

1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

1.10 - Informatie

1. De opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Erwin Kuiper nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
2. Erwin Kuiper heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Erwin Kuiper ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever is Erwin Kuiper niet aansprakelijk.

1.11 - Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

1. Voor zover Erwin Kuiper bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Erwin Kuiper op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Erwin Kuiper of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Erwin Kuiper.
2. Erwin Kuiper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Erwin Kuiper, daaronder begrepen de door Erwin Kuiper meegeleverde of bij Opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, software-componenten of runtime-faciliteiten van derden.
3. Indien de aansprakelijkheid van Erwin Kuiper voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van Erwin Kuiper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Erwin Kuiper van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Erwin Kuiper tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
5. Erwin Kuiper aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
6. Erwin Kuiper aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het defunctioneren van apparatuur of programmatuur ter zake van het accepteren, verwerken, opslaan of presenteren van datums na 31 december 1999, indien en voor zover een desbetreffende garantie uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst.

1.12- Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Erwin Kuiper zolang de wederpartij nog geen volledige betaling heeft verricht van door Erwin Kuiper geleverde zaken of krachtens een zodanige overeenkomst door Erwin Kuiper verrichte werkzaamheden, dan wel van enige vordering van Erwin Kuiper wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst.
2. Zolang het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van enige zaak geldt, is het de opdrachtgever niet toegestaan de zaak te verwijderen.

1.13 - Wijziging van de voorwaarden

1. Erwin Kuiper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

1.14 - Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Erwin Kuiper en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt.

Hoofdstuk 2 - Ontwikkeling van programmatuur

De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, tevens van toepassing indien Erwin Kuiper in opdracht van Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt.

2.1 - Programmatuur en gebruiksrecht

1. Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.
2. Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie.
3. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheden en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van Opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.
4. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
5. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
6. Erwin Kuiper is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur, terwijl Opdrachtgever is gehouden Erwin Kuiper voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te verschaffen.
7. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Erwin Kuiper retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging Erwin Kuiper onverwijld schriftelijk melding maken.

2.2- Programmatuur van toeleverancier

1. Indien en voor zover Erwin Kuiper programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Erwin Kuiper schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Erwin Kuiper zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek toezenden.

2.3- Millennium-bestendigheid

1. Door Erwin Kuiper vervaardigde datastructuren en algoritmen, hierna te noemen code, zijn millenniumbestendig.
2. Onder millenniumbestendig wordt verstaan dat - voor zover het accepteren, opslaan, verwerken of presenteren van datums deel uitmaakt van de overeengekomen functionaliteit - noch de performance noch de functionaliteit wordt beïnvloed door datums voor, gedurende en na het jaar 2000 tot aan 31 december 2035.
3. De garantie met betrekking tot millenniumbestendigheid geldt uitsluitend voor de door Erwin Kuiper vervaardigde code en strekt zich niet uit tot bij Opdrachtgever aanwezige of door Erwin Kuiper meegeleverde producten, software-componenten, interfaces of runtime-faciliteiten vervaardigd door Opdrachtgever of door derden.
4. Erwin Kuiper onderzoekt of verifiëert de millenniumbestendigheid van bij Opdrachtgever aanwezige of door Erwin Kuiper meegeleverde producten, software-componenten, interfaces of runtime-faciliteiten van Opdrachtgever of van derden uitsluitend indien dat onderzoek uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst.

2.4- Aflevering, reclame en acceptatietest

1. Erwin Kuiper zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Erwin Kuiper uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
2. Opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de programmatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden.
3. Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, hierna aan te duiden met "defect", dient Opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten uit artikel 2.5, uiterlijk binnen één maand na levering van de programmatuur aan Erwin Kuiper te melden. Erwin Kuiper wordt geacht conform de overeenkomst te hebben geleverd indien en voor zover Opdrachtgever niet binnen de termijn van een maand melding heeft gemaakt van een defect.
4. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na terbeschikkingstelling of, indien een door Erwin Kuiper uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Erwin Kuiper hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat, zal Opdrachtgever Erwin Kuiper uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. Erwin Kuiper zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde defecten binnen een redelijke termijn te herstellen, onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.

2.5- Defecten in programmatuur

1. Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat Opdrachtgever het defect gedetailleerd omschreven bij Erwin Kuiper heeft aangemeld overeenkomstig de procedures die Erwin Kuiper hiertoe bekend heeft gemaakt en Opdrachtgever alle door Erwin Kuiper noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan. Indien geen procedures bekend zijn gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever.
2. Na afloop van de in artikel 2.4 lid 3 genoemde termijn is Erwin Kuiper niet gehouden eventuele defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
3. Een defect kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.
4. Erwin Kuiper kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen indien:

 a) uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door Erwin Kuiper vervaardigde programmatuur; of
 b) de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld; of
 c) de programmatuur door anderen dan Erwin Kuiper is gewijzigd; of
 d) sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever; of
 e) sprake is van andere niet aan Erwin Kuiper toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan Erwin Kuiper.


5. Verminkte of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.
6. Erwin Kuiper garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of defecten zal werken of dat alle defecten zullen worden verbeterd.

Hoofdstuk 3 - Onderhoud van programmatuur

De in dit hoofdstuk "Onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen in het hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" van toepassing indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen.

3.1 - Onderhoudsverplichtingen

1. Erwin Kuiper zal naar beste vermogen defecten herstellen in nieuwe versies van de programmatuur, onverminderd het bepaalde in paragraaf 2.5. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Erwin Kuiper te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
2. Een defect wordt onderzocht op voorwaarde dat deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door Erwin Kuiper onderhouden wordt en Opdrachtgever alle door Erwin Kuiper verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht.
3. Erwin Kuiper zal bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Erwin Kuiper niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele defecten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Erwin Kuiper van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Erwin Kuiper aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
4. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Erwin Kuiper is aangegaan, kan Erwin Kuiper door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

Copyright © 2004-2023 Erwin Kuiper IT Services / KVDM

   Zuideinde 9
1551 EA Westzaan
   telefoon : 075-6165209
   mobiel : 06-26975470
   e-mail : info@kvdm.nl

Vorige pagina: Database Development
Volgende pagina: mightynews.com